RDS-stichting ©2003-2021   copyrightprotected by RDS  

Onze Commissie van Aanbeveling:

 

Wegens de Avg wetgeving die  in mei 2018  van kracht is geworden, vermelden wij niet meer online de namen van onze commisieleden, zij steunen ongepubliceerd onze stichting vanaf het prille begin van oprichting, het betreft mensen met een verantwoordelijke functie in onze maatschappij.

Zij steunen en adviseren ons waar nodig, en wij zijn hen allen  zeer erkentelijk voor hun vrijwillige diensten in de Commissie van Aanbeveling.

Wij respecteren hun privacy en acquisitie hierop is niet toegestaan.

Vrijwilligerswerk moet beschermd worden,  vandaar dat we ook werken met een minimaal aantal gegevens op de website om onze mensen te beschermen tegen kwaadwillige.

Dit geldt  voor onze deelnemers, bestuursleden, vrijwilligers, deelnemers en commissieleden.

We hebben meer commissieleden, maar deze mensen willen liever niet vernoemd staan op onze website, wegens privé-omstandigheden.

Wij respecteren hun privacy....en zijn dankbaar voor hun kostbare tijd en inzet.

 

Our Commission of Recommendation:

 

Due to the Avg legislation that came into force in May 2018, we no longer mention the names of our committee members online, they support unpublished our foundation from the very beginning of establishment, it concerns people with a responsible position in our society.

They support and advise us where necessary, and we are all very grateful to them for their voluntary services in the Commission of Recommendation.

We respect their privacy and acquisition on this is not allowed.

Volunteering must be protected, which is why we also work with a minimum amount of data on the website to protect our people from malicious ones.

This applies to our participants, board members, volunteers, participants and committee members.

We have more committee members, but these people prefer not to be mentioned on our website, due to private circumstances.

We respect their privacy....and are grateful for their precious time and effort.

Start.
Doelstelling.
Activiteiten.
Contact.
Commissieleden.
Donatie.
Motivatie.
Historie.
Archief.
Nieuws.
Sporten.
Veiligonline.
Oren.
Kansarm.
Beroepskeuze.
Alcohol.
Pesten.
Vooroordelen.
Onderwijs.
Partners.